Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt của Các Trường Công trong Quận Montgomery sẽ Được Tổ Chức vào Ngày 28 Tháng 4

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 28 Tháng 4

Phụ huynh, nhân viên và các thành viên cộng đồng MCPS được mời đến Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt hàng năm lần thứ năm, Dẫn Đường Ngày Hôm Nay, Hợp Tác cho Một Ngày Mai Tốt Đẹp Hơn. Hội nghị sẽ được tổ chức từ 8 giờ 15 sáng đến 1 giờ trưa vào Ngày thứ Bảy 28 tháng 4 tại Quince Orchard High School, 15800 Quince Orchard Road ở Gaithersburg. Hội nghị sẽ có thuyết trình viên và phụ huynh MCPS Robin Williams Evans và Wayne Evans về “Sống một ̣Cuộc Đời Hạnh Phúc với Một Em Trẻ với Nhu cầu Đặc Biệt: Quan Điểm của Một Phụ Huynh.” Các gia đình cũng sẽ có cơ hội để tham gia trong 30 phiên họp nhóm nhỏ về nhiều chủ đề cách làm phụ huynh khác nhau. Những người tham gia sẽ có cơ hội để gặp gỡ những đại diện từ nhiều văn phòng cộng tác của cộng đồng và các cơ quan quận. Để ghi danh cho hội nghị này và thêm thông tin, xin xem trang mạng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt hay gọi 240-314-4860. Hội nghị này là miễn phí. Một bữa ăn sáng nhẹ sẽ được cung cấp. Có các dịch vụ thông dịch, và trông trẻ sẽ có theo căn cứ giới hạn

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/April42018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply