Buổi Hội Họp Hằng Năm về Giáo Dục Đặc Biệt Năm 2018 được Tổ Chức Ngày Thứ Bảy 21 Tháng 4, tại Trung Học Tổng Hợp Hayfield

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

FCPS sẽ tổ chức buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt hằng năm thứ mười ba vào ngày Thứ Bảy 21 tháng 4, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ trưa tại Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield. Buổi hội họp, được soạn ra cho các phụ huynh và nhà giáo dục của những học sinh nào hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay có những khó khăn học tập hay nhu cầu đặc biệt, sẽ có Tiến Sĩ Pamela Mims, phó giáo sư giáo dục đặc biệt và phó khoa trưởng nghiên cứu và trợ cấp ở Trường Cao Đẳng Giáo Dục tại Đại Học East Tennessee, là người diễn giả chánh. Chủ đề bài nói chánh của Mims là Sử Dụng Bằng Chứng để Hướng Dẫn Thực Hành: Biện Minh việc Bao Hàm cho Tất Cả. Hơn nữa, năm nay sẽ có trên 60 kỳ họp phân nhóm để lựa chọn. Biết thêm chi tiết về Buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt năm 2018 và ghi danh cho những kỳ hội thảo.

https://www.fcps.edu/news/high-school-students-invited-fairfax-county-2018-teen-job-fairs

http://tjbioinformatics.wixsite.com/biocode]]]]> ]]>

Leave a Reply