Tưởng Niệm hơn 6000 Nạn Nhân bị Cộng Sản Thảm Sát trong dịp Tết Mậu Thân tại chân tượng đài Nạn Nhân Cộng Sản

0

]]>

Theo tin Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế

Thông Báo Sinh Hoạt của Đồng Hương Thân Hữu Cố Đô Huế Rồi 10:30 am Thứ Sáu 13 : ngay trung-tâm Washington DC. https://www.victimsofcommunism.org/ Với sự bảo-trợ của Victims of Communism Foundation, Vietnamese Community of WDC, Friends of Imperial Capital Hue, Ban Tổ-chức mời bà con tham-dự sinh-hoạt tại chân tượng đài Nạn Nhân Cộng Sản (góc Đại-lộ New Jersey và Massachussets, cách trạm Union Station Metro 2 block). Xe buýt sẽ rời Eden lúc 9 giờ, về lúc 2 giờ. Xin gọi ông Đặng để giữ chỗ (571) 236-1908.

]]]]> ]]>

Leave a Reply