Chấp Pháp Đề Mục IX của Các Trường Công trong Quận Fairfax

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Chấp Pháp Đề Mục IX

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Đề Mục IX của các Tu Chính Giáo Dục năm 1971 nêu rõ, “Không người nào sẽ, vì lý do giới tính, bị loại không được tham dự, bị từ khước các quyền lợi, hay bị kỳ thị trong bất cứ chương trình hay sinh hoạt giáo dục nào được Liên Bang tài trợ.” Các loại kỳ thị được gồm trong Đề Mục IX bao gồm nhưng không giới hạn ở sách nhiễu tình dục; không mang lại cơ hội bình đẳng về thể thao; kỳ thị về các môn học và chương trình của trường; và kỳ thị vì lý do mang thai. Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Lập bổ nhiệm điều phối viên Đề Mục IX để điều hợp các nỗ lực do Hệ Trường Công Quận Fairfax để tuân theo và tiến hành trách vụ về việc thi hành luật, bao gồm điều tra bất cứ khiếu nại nào về viện dẫn không tuân hành luật lệ hay các điều lệ kèm theo. Thông tin liên lạc: Điều Phối Viên Đề Mục IX Phòng Yêu Sách Hợp Lý và Quan Hệ Nhân Viên Hệ Trường Công Quận Fairfax 8115 Gatehouse Road, suite 2100 Falls Church, Virginia 22042 Điện Thoại: 571-423-3070 Fax: 571-423-3057 Cần biết thêm chi tiết, xin tham khảo Điều Lệ 1453, Chấp Pháp Đề Mục IX

]]]]> ]]>

Leave a Reply