Những Buổi Họp Cộng Đồng về FCPSOn Được Ấn Định vào Tháng Tư

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa Nếu Quý Vị Có Con Em Đi Học Các Trường Công trong Quận Fairfax Nào Năm Tới Nhập Học Lớp Sáu Không?

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những kế hoạch của FCPS để mở rộng việc học tập của học sinh và gia tăng sự tiếp cận kỹ thuật công bằng không? Xin đến dự một trong năm buổi họp cộng đồng được trù hoạch vào tháng ba và tư để nghe thêm thông tin về FCPSOn và làm sao dẫn đến những kinh nghiệm học tập cá nhân hóa đầy ý nghĩa cho các học sinh. FCPSOn cung cấp một dụng cụ thiết bị cho mỗi học sinh và mang cho các học sinh cơ hội để hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung và các kỹ năng nêu rõ trong Chân Dung của một Học Sinh Tốt Nghiệp để có thể thành công trong lực lượng nhân công của tương lai. Hai buổi họp cuối cùng sẽ diễn ra: Thứ Ba 10 tháng 4, Trường Trung Học Marshall (Nhà Ăn) Thứ Tư 11 tháng 4, Trường Trung Học Mount Vernon (Nhà Ăn) Tất cả các buổi họp sẽ bắt đầu lúc 7:00 tối. Yêu Cầu Có Thông Dịch Viên. Tìm hiểu thêm về ngày giờ và địa điểm các buổi họp.

]]]]> ]]>

Leave a Reply