Lịch Báo Nhắc Kỳ Học Nghỉ Mùa Xuân của Các Trường Công trong Quận Fairfax từ Ngày 26 Tháng 3 đến Ngày 2 Tháng 4 Năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc Kỳ Học Nghỉ Mùa Xuân của Các Trường Công trong Quận Fairfax từ Ngày 26 Tháng 3 đến Ngày 2 Tháng 4 Năm 2018

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Kỳ Nghỉ Mùa Xuân Là các Ngày 26-30 Tháng 3; Ngày 2 Tháng 4 Là Ngày Quy Hoạch Học Đường Như một báo nhắc, kỳ nghỉ mùa xuân sẽ diễn ra các ngày 26-30 tháng 3. Ngày Thứ Hai 2 tháng 4, là ngày quy hoạch học đường và ngày nghỉ cho các học sinh. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào Thứ Ba 3 tháng 4. Xin xem lịch 2017-18. Trù Hoạch Trước: Lịch Năm Học 2018-19 https://www.fcps.edu/index.php/calendars/2017-2018-calendar Nếu quý vị trù hoạch trước cho năm học tới, xin kiểm xem lịch năm học 2018-19 trực tuyến. https://www.fcps.edu/calendars/2018-2019-fcps-standard-school-year-calendar Những ngày đáng chú ý bao gồm ngày đầu khai trường, 28 tháng 8; kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn, 21-23 tháng 11; kỳ nghỉ Mùa Đông, 24 tháng 12, 2018-4 tháng 1, 2019; kỳ nghỉ Mùa Xuân, 15-19 tháng 4, 2019; và ngày cuối năm học, 13 tháng 6, 2019.

]]]]> ]]>

Leave a Reply