Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương 2018

]]>

Courtesy of Trinh Nguyen trong Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế

Cuối tuần này, Thứ Bảy, tại Holmes Middle School, Alexandria : Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương do Hội Cao Niên tổ-chức (như mấy mươi năm qua) Diễn-giả chính : bà Phan Lương-Giao, ái-nữ Đại-tá Phan Đình Tùng nhà mình, Tổng-giám-đốc Điều-hành đóng hàng-không mẫu-hạm tối-tân nhất của Hoa-kỳ, Gerald Ford. Phan này vớ 11 giờ Thứ Bảy ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại Holmes Middle School, Alexandria, VA.

]]]]> ]]>

Leave a Reply