Các Trường và Văn Phòng của các Trường Công trong Quận Fairfax sẽ Đóng Cửa ngày 21 tháng 3 năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Toàn thể nhà trường và văn phòng của FCPS sẽ đóng cửa ngày mai

Toàn thể nhà trường và văn phòng hệ thống trường công Quận Fairfax sẽ đóng cửa ngày mai. Những sinh hoạt ở trường và trên cơ sở nhà trường sau đây sẽ bị hủy bỏ: sinh hoạt ngoại trình các buổi thi đua liên trường các buổi tập dượt các chuyến du lịch để học hỏi các chương trình sau giờ học bậc trung cấp các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS Các trung tâm giữ trẻ ở tuổi đi học (School Age Child Care (SACC)) đều đóng cửa. www.fcps.edu

]]]]> ]]>

Leave a Reply