Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery Chấp Thuận $2.59 Tỷ cho Yêu Cầu Ngân Sách Điều Hành FY 2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.59 Tỷ cho Yêu Cầu Ngân Sách Điều Hành FY 2019

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh (FY) 2019 $2.59 tỹ cho MCPS vào Ngày 26 tháng Hai. Ngân sách tiêu biểu $72.9 triệu gia tăng trên ngân sách hiện này, mà sẽ cho phép quận tiếp tục đầu tư vào các mục tiêu để quản lý số học sinh tăng triển đáng kể và xây dựng căn bản và cấu trúc cần thiết để bảo đảm là tất cả các học sinh MCPS đủ điều kiện để xuất sắc.  Giới thiệu các con đường sẵn sàng cho sự nghiệp mới, bao gồm Hàng không và Không gian vũ trụ; An ninh trên mạng; An Toàn về Hỏa Hoạn và Cứu Hộ; Thi hành Luật và Lãnh đạo; và nhiều hơn  Tăng thêm chương trình ngoại ngữ thẩm nhập hai chiều tại tiểu học  Nới rộng các chương trình trong Khoa Học Điện Toán, Lập Mã và Người Máy  Thực hiện chương trình kéo dài niên học ở hai trường tiểu học bắt đầu từ Tháng 7, 2019  Khởi động Chương Trình Giáo Dục Phục Hồi  Nới Rộng Con Đường Đại Học và Thành Đạt Xuất Sắc và Thành Công tại Đại Học (ACES)  Nới Rộng Chương Trình Đại Học Trung và Sớm Yêu cầu ngân sách của Hội Đồng sẽ được nộp cho Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery và Hội Đồng Quận. Ủy Viên Hành Pháp Quận sẽ công bố đề nghị ngân sách FY 2019 của họ vào Ngày 15 tháng 3. Hội Đồng Quận Montgomery sẽ tổ chức các buổi họp công chúng về ngân sách quận trong tháng 4 trước khi chấp thuận ngân sách chung cuộc trong tháng 5. Theo dõi thông tin và tham dự vào yêu cầu ngân sách của Hội Đồng trên trang mạng Ngân Sách Điều Hành MCPS.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb282018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply