Những Buổi Họp Cộng Đồng về FCPSOn Được Ấn Định vào Tháng Ba và Tháng Tư

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Thưa các Phụ Huynh/Giám Hộ: Xin mời quý vị tìm hiểu thêm về những kế hoạch của FCPS để mở rộng việc học tập của học sinh và gia tăng sự tiếp cận kỹ thuật công bằng qua FCPSOn. Năm buổi họp cộng đồng sẽ được tổ chức vào Tháng Ba và Tháng Tư trong đó nhân viên ban điều hành sẽ trình bày thêm thông tin về FCPSOn và giải thích làm sao dẫn đến những kinh nghiệm học tập cá nhân hóa đầy ý nghĩa cho các học sinh. FCPSOn cung cấp một dụng cụ thiết bị cho mỗi học sinh và mang cho các học sinh cơ hội để hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung và các kỹ năng nêu rõ trong Chân Dung của một Học Sinh Tốt Nghiệp để có thể thành công trong lực lượng nhân công của tương lai. Buổi họp cộng đồng Vùng 5 sẽ diễn ra vào ngày Thứ Tư 21 tháng 3 lúc 7:00 tối tại Trường Trung Học Chantilly (Nhà Ăn), 4201 Stringfellow Road, Chantilly, VA. Xin nhắp ở đây để có thêm chi tiết và thêm ngày giờ các buổi họp khác. https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson

Yêu cầu có thông dịch viên https://www.surveymonkey.com/r/FCPSOn

]]]]> ]]>

Leave a Reply