Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo hay Head Start của Các Trường Công trong Quận Montgomery Bắt Đầu vào Ngày 5 Tháng 3 Năm 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Bắt Đầu vào Ngày 5 Tháng 3

Phụ huynh muốn ghi danh cho con mình vào lớp chuẩn bị mẫu giáo hay Head Start MCPS cho niên học 2018-2019 có thể làm điều này bắt đầu từ ngày thứ Hai 5 tháng 3. Trẻ em phải được bốn tuổi tính đến ngày 1 tháng 9, 2018, và gia đình phải hợp lệ về lợi tức mới được nộp đơn. Để biết thêm chi tiết về những nét chỉ đạo về tính hợp lệ, về địa điểm và thời gian ghi danh trong cộng đồng hay những giấy tờ cần có để điền đơn, xin gọi 301-230-0676 hay xem trang mạng MCPS.

Ghi Danh Cho Chương Trình Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/earlychildhood/prek/registration.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb282018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply