Niên Học 2017-2018 của Các Trường Công trong Quận Montgomery có thể Kéo Dài đến ngày 15 tháng 6, 2018 hay học bù ngày trong Kỳ Nghỉ Mùa Xuân

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Niên Học 2017-2018 Kéo Dài đến Ngày 13 Tháng 6

Thời tiết khẩn cấp mới đây đã bắt buộc MCPS đóng cửa trường cho ba ngày (ngày 4 tháng Giêng, ngày 17 tháng Giêng và ngày 7 tháng 2). Lịch niên học MCPS 2017-2018 bao gồm 182 ngày học, hai ngày trên số ngày tối thiểu đòi hỏi của tiểu bang Maryland. Do kết quả của việc đóng cửa này, MCPS sẽ cần học bù một ngày để hội đủ số ngày bắt buộc của Tiểu bang. Niên học hiện sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 6, 2018. Ngày học cuối sẽ là ngày tan trường sớm cho tất cả các học sinh. Bất cứ thêm ngày đóng cửa trường nào vì thời tiết khẩn cấp sẽ đưa đến những ngày phải học bù thêm. Dưới đây là thứ tự mà những ngày nào sẽ được dùng:  Nếu có thêm một ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, niên học sẽ được kéo dài thêm đến ngày 14 tháng 6, 2018.  Nếu có thêm hai ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, niên học sẽ được kéo dài thêm đến ngày 15 tháng 6, 2018. (Ghi chú: Theo luật Tiểu bang, MCPS không thể kéo dài niên học quá ngày 15 tháng 6).  Nếu có thêm ba ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, thì ngày 26 tháng 3, 2018 sẽ được dùng là ngày học bù (ngày đầu tiên của Kỳ Nghỉ Mùa Xuân).  Nếu có thêm bốn ngày đóng cửa trường vì thời tiết khẩn cấp, thì ngày 27 tháng 3, 2018 sẽ được dùng là ngày học bù (ngày thứ nhì của Kỳ Nghỉ Mùa Xuân). Trong trường hợp có thêm thời tiết khắc nghiệt và bắt buộc đóng cửa thêm, MCPS có thể yêu cầu miễn trừ từ tiểu bang cho tối thiểu là 180 ngày học. Để đủ điều kiện cho việc miễn trừ, hệ thống trường học không phải chỉ thêm ngày học bù vào cuối năm mà họ cũng phải sửa đổi lịch trường học trong năm giảng dạy của học sinh để biểu lộ một cố gắng thiện ý hầu bù đắp thời gian bị mất. MCPS sẽ tiếp tục theo dõi sát thời tiết khe khắt và cung cấp thông tin mới nhất về bất cứ tác động nào mà có thể ảnh hưởng đến lịch trường học. Thêm chi tiết về lịch trường học MCPS, xin vào trang mạng http://www.montgomeryschoolsmd.org

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb142018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply