Đề Cử Cho Giải Thưởng Montgomery Serves Bắt Đầu

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Giải Thưởng Montgomery Serves 2018 đang chấp nhận các đề cử. Những giải thưởng này vinh danh các cá nhân, các nhóm và hội đoàn nào đã chứng tỏ một tinh thần tự nguyện xuất chúng. Chương trình giải thưởng uy tín hằng năm này, vinh danh cao nhất của quận Montgomery cho các dịch vụ, tuyên dương các tình nguyện trong các lãnh vực sau đây:  Giải Thưởng Tình Nguyện Viên Trong Năm, cho việc tình nguyện xuất sắc của một tình nguyện viên trong năm 2017  Giải Thưởng Tình Nguyện Viên Trẻ Trong Năm, cho những tình nguyện viên xuất sắc tuổi 18 và nhỏ hơn  Giải Thưởng Nhóm Tình Nguyện Trong Năm, cho các cố gắng tình nguyện đáng kể của một nhóm  Giải Thưởng Doanh Nghiệp cho Tình Nguyện trong Năm, cho dịch vụ cộng đồng xuất sắc của một công ty  Neal Potter Path of Achievement Award, Giải Thưởng Potter Path về Con Đường Thành Tựu, cho dịch vụ cả đời của các cư dân trong quận tuổi 60 và lớn hơn Các ứng viên cho giải thưởng sẽ được vinh danh tại Lễ Giải Thưởng Montgomery Serves hằng năm vào tháng 4. Để có thêm chi tiết và để tải xuống các đơn đề cử, xin vào Montgomery Serves website. Hạn cuối để nạp một đề cử là 5 giờ chiều vào Ngày thứ Sáu 23 tháng 2. Thêm chi tiết, email serviceawards@montgomerycountymd.gov hay gọi 240-777-2600. Đơn Đề Cử trên Mạng

http://www2.montgomerycountymd.gov/mcgportalapps/Press_Detail.aspx?Item_ID=21886]]]]> ]]>

Leave a Reply