Khoản Phí Mới Được Thực Thi cho những Đơn Xin Chuyển Trường cho Học Sinh Các Trường Công trong Quận Fairfax; các Đơn Xin Có Sẵn trên trang mạng vào Ngày 5 Tháng 2

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Khoản Phí Mới Được Thực Thi cho những Đơn Xin Chuyển Trường cho Học Sinh; các Đơn Xin Có Sẵn Trực Tuyến vào Ngày 5 Tháng 2

Vào ngày 25 tháng 5, 2017, Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax đã phê chuẩn khoản phí giấy tờ đơn xin chuyển trường cho học sinh là $100 cho từng học sinh mỗi năm. Khoản phí giấy tờ nộp đơn xin áp dụng cho tất cả các đơn yêu cầu chuyển trường cho học sinh (khởi đầu, gia hạn và giáo trình trung học) dựa trên những tiêu chuẩn đã ghi rõ trong Điều Lệ 2230. Khoản phí giấy tờ đơn xin không-hoàn lại sẽ áp dụng cho tất cả những chuyển trường hiệu lực vào đầu năm học 2018-19 và sẽ được tích hợp và thu góp trong đơn xin chuyển trường cho học sinh trực tuyến. Đối với những chuyển trường hiệu lực vào đầu năm học 2018-19, phụ huynh ghi danh cho học sinh sẽ nộp đơn xin chuyển trường và trả những lệ phí trực tuyến. Phụ huynh ghi danh cho học sinh sẽ truy cập đơn xin chuyển trường cho học sinh trực tuyến trên trang mạng Student Transfer (Chuyển Trường cho Học Sinh) và phải có một Số Mục Phụ Huynh của Hệ Thống Thông Tin Học Sinh (Student Information System (SIS)) để nộp đơn yêu cầu. Đòi hỏi phải trả lúc nộp đơn xin. Đơn xin chuyển trường cho học sinh trực tuyến sẽ có sẵn bắt đầu ngày 5 tháng 2. Biết thêm chi tiết về những chuyển trường cho học sinh.

]]]]> ]]>

Leave a Reply