Ghi Danh Bắt Đầu vào Ngày 5 Tháng 2 cho những Chương Trình Học Hè Tuyển Chọn Các Trường Công trong Quận Fairfax năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Ghi Danh Bắt Đầu vào Ngày 5 Tháng 2 cho những Chương Trình Học Hè Tuyển Chọn của FCPS năm 2018

Ghi Danh Bắt Đầu vào Ngày 5 Tháng 2 cho những Chương Trình Học Hè Tuyển Chọn của FCPS năm 2018 Nhận ghi danh học ngày Thứ Hai 5 tháng 2, cho các trại bồi dưỡng và học viện hè của Hệ Trường Công Quận Fairfax sau đây: Học Viện Nghệ Thuật (Institute for the Arts (IFTA)), Học Viện Nghệ Thuật bậc Tiểu Học (Elementary Institute for the Arts (E-IFTA)), Trại Hè STEM, Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, và những chương trình Bồi Dưỡng Ngày Học Kéo Dài Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)). Thông tin về những trại và học viện, cũng như là các chương trình học hè khác của FCPS như là Học Viện Phục Hồi Tín Chỉ và Học Xá Trực Tuyến, có sẵn trực tuyến.

]]]]> ]]>

Leave a Reply