Đơn Ghi Danh cho Chương Trình Dạy Bằng Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Có từ Ngày 1 Tháng Hai Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Đơn Ghi Danh cho Chương Trình Dạy Bằng Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Có từ Ngày 1 Tháng Hai

Thời hạn cuối nạp đơn cho niên học 2018-2019 là ngày thứ Sáu 4 tháng Năm. Thơ thông báo sẽ được gởi đến phụ huynh vào giữa tháng Năm. Đơn ghi danh cho các chương trình ngoại ngữ thuộc trường tiểu học tại MCPS hiện đã có. Thời hạn cuối nạp đơn cho niên học 2018-2019 là ngày thứ Sáu 4 tháng Năm. Những chương trình dạy bằng ngoại ngữ ở bậc tiểu học bắt đầu từ lớp mẫu giáo có các tiếng Trung Hoa, Pháp, và Tây Ban Nha. Quận cống hiến ba chương trình tiếng Tây Ban Nha, hai chương trình tiếng Pháp, và hai chương trình tiếng Trung hoa dạy bằng ngoại ngữ ở trình độ tiểu học tại bảy trung tâm trong quận. Hai chương trình tiếng Pháp và một chương trình tiếng Tây Ban Nha được hoàn toàn dạy bằng những ngôn ngữ này. Trong chương trình toàn phần ngoại ngữ này, tất cả các môn học chính, gồm đọc/ngôn ngữ, được dạy bằng ngôn ngữ chỉ định. Hai trong ba chương trình tiếng Tây Ban Nha và cả hai chương trình tiếng Trung hoa chỉ dạy một phần ngoại ngữ. Trong chương trình một phần ngoại ngữ này, một vài môn học chính được dạy bằng ngôn ngữ chỉ định. Để có thêm chi tiết về các chương trình dạy bằng ngoại ngữ bậc tiểu học và để tải xuống Immersion Interest Form, (Đơn Quan Tâm về Chương Trình Ngoại Ngữ), xem trang mạng các Special Programs (Chương Trình Đặc Biệt). Các mẫu đơn cũng có sẵn tại các trường tiểu học. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tin tức về các chương trình, xin xem danh sách các cuộc họp theo sở thích. http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/curriculum/specialprograms/admissions/I mmersion%20Interest%20Meeting%20for%20Web%20docx%20revised%201.18.18(1).pdf Thơ thông báo sẽ được gởi đến phụ huynh trong tháng Năm. Các đơn ghi danh nhận sau ngày cuối sẽ được để vào danh sách chờ đợi theo thứ tự nhận được. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 301- 592-2040. Các Chương Trình Ngoại Ngữ Trường Tiểu Học

]]]]> ]]>

Leave a Reply