Keeping It Safe Bảo trợ Cuộc thi Video Đề cập Nguy Cơ Sử Dụng Rượu ở Tuổi Vị Thành Niên cho học sinh các trường Trung học cấp II và cấp III trong Quận Montgomery

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Keeping It Safe (Giữ An toàn) Bảo trợ Cuộc thi Video Đề cập Nguy Cơ Sử Dụng Rượu ở Tuổi Vị Thành Niên

Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều hơn các học sinh trung học cấp II và cấp III. Các bài thi được nhận từ Ngày 22 tháng Giêng đến Ngày 2 tháng 2. Keeping It Safe: Under Twenty-One Alcohol Prevention Coalition (Giữ An Toàn: Liên Minh Ngăn Ngừa Sử Dụng Rượu Dưới Hai Mươi Mốt Tuổi) tài trợ cho cuộc thi video hàng năm để tạo một lời nhắn cộng đồng 30 giây đề cập đến những rủi ro và nguy hiểm của việc sử dụng rượu dưới 21 tuổi. Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều học sinh theo học tại các trường Trung học cấp II và cấp III Quận Montgomery. Các giải thưởng tiền mặt từ $ 100 đến $ 1.000 được dành cho các đội thắng giải. Các bài thi sẽ được nhận từ Ngày 22 tháng Giêng đến Ngày 2 tháng 2, 2018. Keeping it Safe: Under Twenty-One Alcohol Prevention là một liên minh độc lập có mục đích chính là ngăn cản việc sử dụng rượu khi chưa đến tuổi, giảm tình trạng thanh thiếu niên tiếp cận với rượu và giảm tác dụng của việc sử dụng rượu của thanh thiếu niên dưới 21 tuổi. Vào trang mạng này để biết thêm chi tiết và các quy tắc cuộc thi chính thức. http://www.montgomerycountymd.gov/dlc/education/kis/coalition/

]]]]> ]]>

Leave a Reply