Lịch Báo Nhắc: Các Trường Công trong Quận Fairfax Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Ngày 25 Tháng 1; Ngày 26 và 29 Tháng 1 là các Ngày Học Sinh Nghỉ

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Các Trường Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Ngày 25 Tháng 1; Ngày 26 và 29 Tháng 1 là các Ngày Học Sinh Nghỉ

Tất cả các Trường FCPS sẽ đóng cửa sớm hai giờ vào ngày 25 tháng 1, ngày cuối của quý thứ nhì. Hơn nữa, các trường sẽ đóng cửa cho các học sinh vào ngày 26 tháng 1 vì là ngày cộng tác và vào ngày 29 tháng 1 vì là ngày phát triển nhân viên điều hành. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 30 tháng 1. Xin xem lịch năm học 2017-18.

]]]]> ]]>

Leave a Reply