Tổng Giám Đốc Học Vụ của các Trường Công trong Quận Fairfax Scott Scott S. Brabrand Trình Ngân Sách FCPS cho Tài Khóa 2019

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tổng Giám Đốc Học Vụ Scott S. Brabrand Trình Ngân Sách FCPS cho Tài Khóa 2019

Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Quận Fairfax Scott S. Brabrand đã trình Ngân Sách Dự Trù $2,90 tỷ cho năm học 2018-19 (Tài Khóa 2019) lên Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax tại phiên họp công tác ngày 11 tháng 1. Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2019, với trọng tâm trên sự bồi khoản cho nhân viên, tiêu biểu cho một sự gia tăng $118,70 triệu, hay 4,30 phần trăm, so với Ngân Sách Đã Phê Chuẩn cho Tài Khóa 2018. “Chú tâm của chúng tôi vẫn là đạt thành công cho mỗi học sinh trong hơn 189.000 học sinh ở Hệ Trường Công Quận Fairfax,” ông Brabrand nói. “Đây là lý do tại sao 86 phần trăm của ngân sách được phân bổ cho việc giảng huấn và ưu tiên số một của tôi cho ngân sách nầy là đảm bảo chúng tôi có giáo viên giỏi nhất có thể được trong mọi lớp học.” Hội Đồng Giáo Dục sẽ trù hoạch nhóm một kỳ họp công tác về ngân sách vào ngày 22 tháng 1, và buổi điều trần công khai về Ngân Sách Dự Trù vào ngày 29 tháng 1, có thêm những buổi điều trần khác vào các ngày 30 Tháng 1 và 31 Tháng 1, nếu cần. Có thêm chi tiết về ngân sách FCPS.

]]]]> ]]>

Leave a Reply