Cách Đơn Giản Hóa Các Thường Lệ Buổi Sáng Từ Healthy Minds Blog

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Từ Healthy Minds Blog: Cách Đơn Giản Hóa Lệ Thường Buổi Sáng Những buổi sáng đi học có thể nhanh chóng trở thành một kinh nghiệm mệt mỏi. “Cha/Mẹ nói với con lần chót, ra khỏi giường ngay tức khắc!” “Bài làm ở nhà và những sách thư viện có thu xếp cất đi chưa?” “Đôi giày của con ở đâu?” “Mau lên, con sẽ lại bị trễ nữa!” Không ai có gì vui thích như vậy. Quý vị càng nhiều không ưa thích các buổi sáng đi học bận rộn, các con em rất có thể cũng cảm thấy tương tự. Không bắt buộc là phải như vậy. Với một ít chuẩn bị và có lề thói kiên định, quý vị có thể có những buổi sáng khởi động suôn sẻ mà không có mọi sự căng thẳng. Đây là một số phương sách để suy xét. https://www.fcps.edu/blog/how-simplify-your-school-morning-routine

Về Healthy Minds (Tâm Trí Lành Mạnh) Healthy Minds là một blog (nhật ký cá nhân trên mạng) mới cho những phụ huynh, nhà giáo dục, và nhà cung cấp tại-cộng đồng nào muốn trợ giúp sức khỏe tâm thần và tình trạng khỏe mạnh của học sinh. Việc nầy tiêu biểu sự hợp tác giữa Phòng Dịch Vụ Can Giúp và Ngăn Ngừa của FCPS và Đơn Vị Ngăn Ngừa của Sở Dịch Vụ Vùng Lân Cận và Cộng Đồng Quận Fairfax. Việc nầy là một phần của sáng kiến Healthy Minds Fairfax, được biên soạn để củng cố tình trạng khỏe mạnh về cảm xúc trong giới trẻ và các gia đình. Thêm những nguồn trợ sức khỏe tâm thần và thông tin dịch vụ khẩn cấp có sẵn trực tuyến.

]]]]> ]]>

Leave a Reply