Ngân Sách Điều Hành FY 2019 của Các Trường Công trong Quận Montgomery : Tìm Hiểu Thêm, Đóng Góp Ý Kiến

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ngân Sách Điều Hành FY 2019: Tìm Hiểu Thêm, Đóng Góp Ý Kiến

Hãy tham gia và cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì! Đừng bỏ lỡ cơ hội này để chia sẻ suy nghĩ của quý vị về Ngân sách điều hành MCPS. Vào ngày 19 tháng 12, Giám Đốc Jack Smith đã đề nghị một ngân sách điều hành $2.59 tỷ đô la cho năm 2019. MCPS muốn biết những suy nghĩ và ý kiến của quý vị về ngân sách. Học khu đã thành lập một số các tài liệu để giúp các phụ huynh, học sinh và các thành viên cộng đồng hiểu về ngân sách và ủng hộ cho việc tài trợ ngân sách ấy. Những tài liệu này có thể tìm thấy tại MCPS budget webpage (Trang mạng Ngân Sách MCPS). Xin quý vị chia sẻ ý kiến và quan điểm của quý vị về tầm quan trọng của việc tài trợ ngân sách điều hành MCPS với những viên chức dân cử Quận Montgomery— Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery, Ủy Viên Hành Pháp, và Hội Đồng Quận Montgomery—qua email, thư, và các giấy chứng thực. Hội đồng Giáo dục sẽ tổ chức các buổi điều trần công khai vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 4 và 10 Tháng Giêng. Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức các buổi làm việc về ngân sách vào lúc 5 giờ chiều ngày 18 và 25 tháng Giêng; dự định sẽ có hành động về ngân sách tại cuộc họp vào ngày 13 tháng Hai. Thêm chi tiết về việc cung cấp lời khai cho Hội Đồng Giáo Dục có tại đây. http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/participation.aspx Những tài liệu khác gồm có dưới đây: Trang mạng Điều Hành Ngân Sách Truyền Đơn Ngân Sách Năm 2019 http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/budget/fy2019/MCPS- Budget- Flyer-2019-12-18-17-FINAL.pdf Xem trình bày của Giám Đốc Jack Smith tại đây. http://mcpsmd.swagit.com/play/12192017-1991

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2018/01/1-3-18-QN-Final-VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply