Lấy Giờ Dịch Vụ SSL cho Học Sinh của Các Trường Công trong Quận Montgomery trong Kỳ Nghỉ Mùa Đông

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Lấy Giờ Dịch Vụ Học Vấn Của Học Sinh Trong Kỳ Nghỉ Mùa Đông

Nghỉ mùa đông là một cơ hội cho học sinh tham gia trong dự án dịch vụ học vấn. Và, xin nhớ là các giờ đạt được trong học kỳ đầu tiên phải được nạp trước Ngày 5 tháng Giêng, 2018. Kỳ nghỉ học mùa đông là một cơ hội tốt để tham gia vào kế hoạch dịch vụ-học hỏi và kiếm những giờ SSL. Tìm xem các tổ chức và cơ hội khác nhau mà đã được MCPS chấp thuận cho các giờ SSL. Đồng thời, đừng quên rằng tất cả các giờ dịch vụ thực hiện trong học kỳ đầu phải được gởi đến phối hợp viên SSL trước ngày thứ Sáu 5 tháng Giêng, 2018. Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QN-11-1-17VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply