Tặng Biếu của Quý Vị cho Foundation for FCPS Sẽ Giúp các Học Sinh Tăng Triển

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Như năm 2017 gần kết thúc, xin nghĩ đến một món quà cuối-năm cho Foundation for FCPS (Tổ Chức của FCPS), một tổ chức từ thiện 501(c)(3) độc lập liên đới với hệ trường công. Foundation làm việc cùng với các giáo viên, hiệu trưởng, giám hiệu, và ban lãnh đạo để giữ sự đa dạng của hệ trường công cường tráng và sáng tạo. Trong kêu gọi hằng năm, Foundation gây quỹ cho ba lãnh vực tập chú: Phát Triển Lực Lượng Nhân Công, Kids in Need (Trẻ Con Nghèo Túng), và Ghi Nhận Công Nhân. Thêm chi tiết về những chương trình nầy có thể tìm được trên trang mạng của Foundation. Đóng góp miễn-thuế của quý vị có thể được thực hiện trực tuyến qua một cổng quyên góp bảo an và có thể được chỉ định cho một sáng kiến hiện có hay cho trường hay trung tâm lựa chọn của quý vị.

https://fcpsfoundation.org]]]]> ]]>

Leave a Reply