Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường hay trên khuôn viên trường Công của Quận Fairfax vào ngày Thứ Bảy đều bị hủy bỏ

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường hay trên khuôn viên trường của FCPS vào ngày Thứ Bảy đều bị hủy bỏ. A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường hay trên khuôn viên trường của Hệ Trường Công Quận Fairfax vào ngày Thứ Bảy đều bị hủy bỏ (Tình Trạng 8), bao gồm: sinh hoạt ngoại trình các buổi thi đua liên trường các buổi tập dượt các chuyến du lịch để học hỏi các khóa học và khóa đào tạo chuyên nghiệp các lớp giáo dục cho người lớn và cộng đồng các chương trình giải trí và chương trình cộng đồng cho các nhóm bên ngoài, không liên quan đến FCPS

]]]]> ]]>

Leave a Reply