Nếu Quý Vị Chưa Nhận được Bản In Phiếu Điểm được Gởi Về Nhà với các Học Sinh hay Gởi Qua Bưu Điện cũng có sẵn trong Trang Mạng của các Trường Công trong Quận Fairfax

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Phụ Huynh: Xin Hãy Trông Chừng Bản in Phiếu Điểm; Những Điểm Hạng Cũng Có Sẵn Trực Tuyến Nếu quý vị chưa nhận được bản in phiếu điểm của con em, quý vị sẽ nhận được rất gần đây. Tùy thuộc vào trường, các phiếu điểm được gởi về nhà với các học sinh hay gởi qua bưu điện. Trường của con em sẽ cho quý vị biết bằng cách thức nào sẽ được dùng. Xin ghi chú: Những phiếu điểm tiến bộ cho các học sinh tiểu học và những phiếu điểm cho các học sinh trung cấp và trung học cũng có sẵn trực tuyến bằng cách sử dụng Số Mục Phụ Huynh của Hệ Thống Thông Tin Học Sinh (Student Information System (SIS)).

]]]]> ]]>

Leave a Reply