Cuộc Họp Đàm Luận với Cộng Đồng Lần Sau với Tiến Sĩ Brabrand Được Ấn Định Ngày 28 Tháng 11 tại Trường Trường Trung Học Chantilly

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cuộc Họp Đàm Luận với Cộng Đồng Lần Sau với Tiến Sĩ Brabrand Được Ấn Định Ngày 28 Tháng 11 tại Trường Trường Trung Học Chantilly Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) Scott S. Brabrand xin mời quý vị đến dự một trong năm Đàm Luận với Cộng Đồng mùa thu nầy để nghe những gì các học sinh, phụ huynh, nhân viên, và thành viên cộng đồng đang nghĩ về và những vấn đề nào quan trọng đối với họ. Tiến sĩ Brabrand chào mừng các thành viên cộng đồng đến dự và góp phần trong bất cứ những kỳ họp sắp tới nào thuận tiện cho họ. Những buổi họp sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối với gặp gỡ và đón chào, tiếp theo với thảo luận và các câu hỏi từ khán thính giả từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Những buổi họp sẽ được tổ chức như sau: Thứ Ba 28 Tháng 11 Trường Trung Học Chantilly – Giảng Đường 4201 Stringfellow Rd. Chantilly, (Vùng 5) Thứ Hai 11 Tháng 12 Trường Trung Cấp Jackson – Nhà Ăn 3020 Gallows Rd. Falls Church, (Vùng 2). Các thành viên cộng đồng cần một thông dịch viên có thể yêu cầu cho các dịch vụ trực tuyến. Xin yêu cầu ít nhất là một tuần trước.

z Xin xem lịch 2017-18.]]]]> ]]>

Leave a Reply