Các Trường Công trong Quận Fairfax sẽ Đóng Cửa sớm 2 giờ ngày 22 tháng 11 và Đóng Cửa vào Ngày 23 và 24 Tháng 11 Năm 2017

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Các trường sẽ đóng cửa sớm 2 giờ ngày 22 tháng 11; Các trường đóng cửa vào những ngày 23 và 24 tháng 11

Tất cả các trường công lập Quận Fairfax sẽ đóng cửa sớm hai giờ vào Thứ Tư 22 tháng 11, trong nỗ lực để giúp các xe buýt nhà trường tránh sự giao thông gia tăng liên quan đến ngày nghỉ Lễ Tạ Ơn. Chánh sách nầy đã có hiệu lực trong vài năm vừa qua. Các trường đóng cửa vào những ngày 23 và 24 tháng 11. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày 27 tháng 11.

z Xin xem lịch 2017-18.]]]]> ]]>

Leave a Reply