Giới Thiệu Sách "Lối Thoát Nào Cho Việt Nam"

0

]]>

Theo nguồn tin NMTrin trên mạng của Thân Hữu Cố Đô

Và ông (cựu) rể : tiến-sĩ Mai Thanh Truyết, hiện là giám-đốc kỹ-thuật, Environment Consultant Services, LA sẽ diễn-thuyết, và̀ giới-thiệu sách “Lối Thoát Nào Cho Việt Nam” lúc 2pm Thứ Bảy ngày 18, tại Hội Người Việt Cao Niên, 6131 Willston Dr. Falls Church, VA 22044, cách trung-tâm Eden chừng 1 mile. Hướng về Việt Nam tương lai, tác giả đưa ra Những Việc Cần Phải Làm với sách lược: Chấn chỉnh y tế công cộng – Cải thiện giáo dục – Phục hồi môi trường. Sách lược này phải được thực hiện theo những trình tự hợp lý và thông minh, và muốn được như thế thì điều đầu tiêng là Việt Nam phải trở về với dân tộc đích thực, nghĩa là phải thoát ách “đô hộ” của độc tài cộng sản trước đã. Xin mời !

>

]]]]> ]]>

Leave a Reply