Tạ Đức Trí Gây Quỹ Tái Tranh Cử Thị Trưởng Thành Phố Westminster

0

]]>

Theo nguồn tin NMTrin trên mạng của Thân Hữu Cố Đô

Trước một ngày, Thứ Sáu ni : thân-hữu của Tạ Đức Trí sẽ gây quỹ tái-tranh-cử tại Thần Tài. Từng là chủ-tị̣ch Sinh-viên, Chủ-tịch Cộ̣ng Đồng, đang là Thị-trưởng Westminster rồi. Tờ rơi thấy có tên Giáo-sư Long nhà mình mời, cùng với chủ báo Việt-Mỹ David Võ, con của thầy Võ Văn Bằng nhà mình.

]]]]> ]]>

Leave a Reply