Dùng Google Form Ghi Danh Phát Biểu Ý Kiến Công Khai tại Các Phiên Họp của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Sắp Có Những Thay Đổi về Quy Trình Ghi Danh Phát Biểu Ý Kiến Công Khai tại Các Phiên Họp của Hội Đồng Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã thay đổi quy trình ghi danh phát biểu ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng. Dựa theo các ý kiến của cộng đồ̉ng và việc sử dụng kỹ thuật ngày càng nhiều, Hội đồng đã yêu cầu cộng đồng dùng một biểu mẫu Google, có thể tìm thấy trên trang mạng của hội đồng, để ghi danh phát biểu ý kiến. Thay vì các cá nhân gọi Văn Phòng Hội đồng vào ngày thứ Hai trước phiên họp Hội đồng, biểu mẫu Google sẽ được bắt đầu để dùng vào sáng ngày thứ Sáu trước phiên họp của Hội đồng cho đến trưa ngày thứ Hai kế tiếp. Với quy trình mới này, gọi điện thoại sẽ không còn được chấp nhận nữa. Ý kiến của cộng đồng là rất cần thiết để cung cấp thông tin cho các quyết định của Hội đồng và rất quan trọng là Hội đồng phải được nghe và hiểu những quan điểm khác nhau của các thành viên cộng đồng. Khi thay đổi sang một định dạng trực tuyến, Hội đồng tin rằng Hội đồng sẽ có thể tiếp cận và được nghe từ nhiều cá nhân trong cộng đồng hơn. Các câu hỏi có thể gởi đến phụ tá lập pháp của Hội đồng, Patricia Swanson. Patricia_R_Swanson@mcpsmd.org

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2017/10/Oct182017_VIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply