Trường Đại Học Montgomery College sẽ Tổ Chức Chương Trình để Giúp Các Sinh Viên Tương Lai và Hiện Tại Điền Hồ Sơ FAFSA

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Đơn Xin Trợ Cấp Sinh Viên của Liên Bang 2018-2019 Miễn Phí (FAFSA) đã có vào Ngày 1 tháng 10, 2017. Các học sinh sắp vào đại học và gia đình các em có thể được trợ giúp của những chuyên gia điền mẫu đơn FAFSA tại sự kiện FAFSA Fever năm thứ nhì. Sự kiện này sẽ được Văn Phòng Trợ Giúp Tài Chánh Sinh Viên Trường Montgomery College tổ chức vào ngày thứ Bảy 28 tháng 10, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại Khuôn Viên Germantown của Montgomery College ở Bioscience Education Center đặt tại 20200 Observation Drive. FAFSA Fever là một chương trình để giúp các gia đình khi họ điền đơn FAFSA—mẫu đơn mà các trường đại học đòi hỏi để xét việc đủ điều kiện cho học bổng, tiền trợ cấp và tiền cho vay. Chương trình FAFSA Fever là miễn phí và dành cho công chúng. Các sinh viên đại học hiện tại mà có thể điền lại hay điền đơn FAFSA lần đầu tiên cũng được mời tham dự chương trình này. Các học sinh và gia đình sẽ có cơ hội để gặp các chuyên gia về trợ giúp tài chánh và dùng các phòng máy điện toán tại Montgomery College để nạp đơn FAFSA trên mạng. Các sinh viên tại Montgomery College hiện tại cũng có thể ghi danh để được một học bổng $250. Các học sinh 23 tuổi hay nhỏ hơn nên đến dự FAFSA Fever cùng với một phụ huynh hay giám hộ. Chỗ giới hạn và cần phải ghi danh. Xin xem www.montgomerycollege.edu/FAFSAFever để ghi danh và tải xuống trọn vẹn danh sách các tài liệu phải đem theo.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2017/10/Oct182017_VIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply