Tổng Giám Đốc Brabrand của Các Trường Công trong Quận Fairfax sẽ Tổ Chức 5 Cuộc Họp với Cộng Đồng Vào Mùa Thu 2017

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Tổng Giám Đốc Học Vụ Brabrand Sắp Xếp Năm Cuộc Đàm Luận với Cộng Đồng Vào Mùa Thu Nầy; Cuộc Họp Đầu Được Diễn Ra Ngày 18 Tháng 10 tại Trường Trung Cấp Hughes Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Quận Fairfax Scott S. Brabrand sẽ tổ chức năm cuộc Đàm Luận với Cộng Đồng vào mùa thu nầy để nghe những gì các học sinh, phụ huynh, nhân viên, và thành viên cộng đồng đang nghĩ về và những vấn đề nào quan trọng đối với họ. Ông Brabrand chào mừng các thành viên cộng đồng đến dự và góp phần trong bất cứ những kỳ họp sắp tới nào thuận tiện cho họ. Những cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối với cuộc gặp gỡ và đón chào, tiếp theo với cuộc thảo luận và các câu hỏi từ khán thính giả từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Những buổi họp sẽ được tổ chức như sau: Thứ Tư 18 tháng 10, Trường Trung Cấp Hughes, 11401 Ridge Heights Rd. Reston, Giảng Đường (Vùng 1). Thứ Tư 8 tháng 11, Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield, 7630 Telegraph Rd. Alexandria, Giảng Đường 1604 (Vùng 3). Thứ Ba 14 tháng 11, Trường Trung Cấp Irving, 8100 Old Keene Mill Rd. Springfield, Giảng Đường (Vùng 4). Thứ Ba 28 tháng 11, Trường Trung Học Chantilly, 4201 Stringfellow Rd. Chantilly, Giảng Đường (Vùng 5). Thứ Hai 11 tháng 12, Trường Trung Cấp Jackson, 3020 Gallows Rd. Falls Church, Nhà Ăn (Vùng 2). Nếu quý vị trù tính đến dự một trong những cuộc họp nầy và cần các dịch vụ thông dịch, xin ghi danh 7 ngày trước buổi họp. Xin nhắp ở đây để ghi danh và yêu cầu có thông dịch viên.

https://www.surveymonkey.com/r/InterpreterRequest

]]]]> ]]>

Leave a Reply