Mẫu Đơn Xin Bỏ Phiếu Khiếm Diện của Virginia

0

]]>

Theo tin Quận Fairfax trong Virginia & Ban Bầu cử Virginia

Mẫu Đơn xin Bỏ phiếu Khiếm diện của Virginia Bạn có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu lá phiếu khiếm diện và lá phiếu của bạn bằng cách gọi cho Người quản lý Đăng ký tại địa phương bạn, số điện thoại gọi miễn phí của Phòng Bầu cử hoặc kiểm tra thông qua trang web của Phòng Bầu cử: elections.virginia.gov Thông tin liên hệ của Phòng Bầu cử: Số điện thoại: (804) 864-8901 Fax: (804) 371-0194 Số điện thoại gọi miễn phí: (800) 552-9745 Điện báo: 711 Email: info@elections.virginia.gov CẢNH BÁO:VIỆC CỐ Ý BỎ PHIẾU NHIỀU HƠN MỘT LẦN TRONG MỘT CUỘC BẦU CỬ HOẶC TRÌNH BÀY SAI NGHIÊM TRỌNG TRÊN MẪU NÀY LÀ TỘI GIAN LẬN BẦU CỬ, CÓ THỂ BỊ PHẠT THEO LUẬT CỦA VIRGINIA NHƯ TRỌNG TỘI. NGƯỜI VI PHẠM CÓ THỂ BỊ KẾT ÁN TỐI ĐA 10 NĂM TÙ, HOẶC TỐI ĐA 12 THÁNG TÙ GIAM VÀ”HOẶC BỊ PHẠT TIỀN TỐI ĐA 2.500 ĐÔLA MỸ. Thông báo về Đạo luật Quyền riêng tư: Mẫu này thu thập thông tin cá nhân, gồm số an sinh xã hội của bạn để nhận dạng và ngăn lừa đảo. Đơn yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối nếu bạn không cung cấp bốn số cuối cùng của số an sinh xã hội của bạn hoặc bất cứ thông tin nào khác cần thiết để xác định bạn đủ điều kiện bỏ phiếu. Luật pháp Liên bang (Đạo luật Quyền riêng tư) và luật pháp của tiểu bang (Bộ luật của Virginia § 24.2-701 và Đạo luật Thực hành Phổ biến và Thu thập Dữ liệu Chính phủ ủy quyền thu thập thông tin này và hạn chế chỉ sử dụng nó cho mục đích chính thức.

Absentee Ballot Applications Virginia Absentee Ballot Application .pdf (Vietnamese .pdf) http://www.fairfaxcounty.gov/elections/forms/june2017_ab_app_vietnamese.pdf

Để bỏ phiếu khiếm diện, bạn phải là một cử tri đã đăng ký của thành phố và quận bạn đang yêu cầu Hướng dẫn ! Bỏ phiếu Khiếm diện Chỉ lựa chọn một Mã từ danh sách mã lý do ở dưới. Viết vào mã đã chọn trên mẫu trong phần #3 và nêu rõ bất cứ thông tin hỗ trợ nào được yêu cầu. Yêu cầu một mẫu riêng cho từng cử tri và cho từng cuộc bầu cử. Cử tri Bỏ phiếu Lần đầu Cử tri bỏ phiếu lần đầu đã đăng ký qua thư có thể bỏ phiếu khiếm diện qua thư chỉ khi mã lý do 1A, 2A, 2C, 6A, 6B, 6C, 6D hoặc 7A hoặc cử tri đủ 65 tuổi và đáp ứng yêu cầu theo lý do khác. Cử tri là Quân nhân khiếm diện và Cử tri ở Nước ngoài Khuyến khích bạn sử dụng Đơn yêu cầu qua Bưu điện Liên bang (FPCA) như một đơn yêu cầu đăng ký cử tri. Để có được FPCA và thông tin, truy cập www.fvap.gov. Việc nộp mẫu Đơn xin Bỏ phiếu Khiếm diện của Virginia này sẽ được coi là yêu cầu của bạn trong việc hủy FPCA đang đợi trả lời. Yêu cầu Sớm Bạn có thể xin bỏ phiếu khiếm diện sớm một năm trước cuộc bầu cử. Lá phiếu có giá trị trong vòng 45 ngày trước hầu hết các cuộc bầu cử. Nếu bạn đăng ký bỏ phiếu trực tiếp, bạn phải đợi năm ngày trước khi bạn có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc yêu cầu gửi lá phiếu của bạn qua thư đến bạn. Thời hạn nhận đơn xin bỏ phiếu khiếm diện của bạn qua thư là 5h chiều ngày thứ ba trước bầu cử. Vui lòng gửi đơn yêu cầu này qua thư đến người quản lý đăng ký của bạn được liệt kê ở trang 2. Vui lòng không trả đơn yêu cầu này cho Ban Bầu cử của Tiểu bang. Bạn cũng có thể nộp đơn yêu cầu của bạn qua fax hoặc tài liệu đính kèm email đã quét. Thời gian tự yêu cầu và bỏ phiếu khiếm diện là thứ bảy trước cuộc bầu cử. Liên hệ người quản lý đăng ký của bạn về địa chỉ văn phòng hoặc văn phòng vệ tinh và địa điểm bỏ phiếu. Gửi Lá phiếu Lá phiếu của bạn chỉ có thể được gửi đến một trong các địa điểm sau: (1) Địa chỉ cư trú của cử tri (2) Địa điểm của cử tri khi ở ngoài quận/thành phố cư trú của cử tri; hoặc (3) Nơi ở tạm thời để điều trị ốm đau, khuyết tật, xử lý phạm tội nhẹ hoặc đang đợi xét xử Không thể gửi lá phiếu khi không có địa chỉ của bất cứ ai.

Mã Lý do Thông tin Hỗ trợ Yêu cầu 1A Sinh viên học tại trường cao đẳng hoặc đại học ngoài nơi cư trú ở Virginia Tên của trường cao đẳng hoặc đại học 1B Vợ/chồng của sinh viên học tại trường cao đẳng hoặc đại học ngoài nơi cư trú ở Virginia Tên của trường cao đẳng hoặc đại học 1C Công ty ngoài Quận/thành phố cư trú vào ngày bầu cử Tên của chủ sử dụng lao động hoặc công ty 1D Có công việc riêng hoặc đi nghỉ ngoài Quận/Thành phố cư trú vào ngày bầu cử Địa điểm du lịch quận/thành phố của Virginia hoặc tiểu bang hoặc quốc gia 1E Tôi đang làm việc và đi làm hơn 11 tiếng trong khoảng 6h sáng và 7h tối vào ngày bầu cử Tên của chủ sử dụng lao động hoặc công ty và giờ làm việc và đi làm từ sáng đến tối trong ngày bầu cử 1F Tôi là thành viên ứng cứu đầu tiên của cơ quan thực thi pháp luật, lính cứu hỏa, kỹ thuật viên xử lý tình huống khẩn cấp, tìm kiếm và cứu nạn Không yêu cầu 2A Tôi khuyết tật hoặc đau ốm Không yêu cầu 2B Tôi tự chịu trách nhiệm chính về việc chăm sóc thành viên gia đình bị khuyết tật/ ốm tại nhà Quan hệ Gia đình 2C Tôi mang thai Không yêu cầu 3A Bị giam giữ, đang chờ xét xử Tên nơi giam giữ 3B Bị giam giữ, phạm tội nhẹ Tên nơi giam giữ 4A Một thành viên của ban bầu cử, cán bộ đăng ký, cán bộ bầu cử hoặc người theo dõi thiết bị bỏ phiếu Không yêu cầu 5A Tôi có nghĩa vụ về tôn giáo Không yêu cầu 6A Lực lượng Hải quân đang Thực thi Nhiệm vụ hoặc Lực lượng Vũ trang Đơn vị 6B Vợ/chồng hoặc người phụ thuộc sống với một thành viên nhóm 6A Đơn vị 6C Tạm trú ngoài Hoa Kỳ Chỉ nhập ngày cuối cùng bạn sống ở nơi bỏ phiếu tại Virginia nếu bạn đã từ bỏ địa chỉ đó vĩnh viễn hoặc không có dự định trở về 6D Tạm trú ngoài Hoa Kỳ để làm việc hoặc vợ/chồng hoặc người phụ thuộc sống với nhân viên Tên của công ty hoặc chủ sử dụng lao động 7A Yêu cầu lá phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống, chỉ lá phiếu cho vị trí/vấn đề khác sẽ không được gửi Tiểu bang cư trú mới và ngày chuyển từ Virginia. Chỉ đủ điều kiện nếu bạn đã chuyển trong vòng ít hơn 30 ngày trước khi bầu cử tổng thống. 8A Người đại diện được ủy quyền của ứng cử viên hoặc đảng tham gia bầu cử Không yêu cầu

]]]]> ]]>

Leave a Reply