Chương Trình “FEEDS” Hè trong Quận Fairfax Bắt Đầu Ngày 26 Tháng 6 Năm 2017

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận FCPS

Sự đói không có nghỉ hè và chúng tôi cũng vậy! Văn Phòng Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng sẽ tổ chức chương trình “FEEDS” (Food for Every Child to Eat During Summer (Thức Ăn cho Mọi Trẻ Em Dùng Trong Mùa Hè)) BBQ tại nhiều địa điểm khác nhau khắp Quận Fairfax mùa hè nầy. Chương trình USDA-tài trợ nầy MiỄN PHÍ cho tất cả các trẻ em 18 tuổi và trở xuống và chỉ $2 cho các người lớn. Không cần phải ghi danh, và mọi người đều được hoan nghênh! Dịch vụ bữa ăn sẽ được cung cấp tại những địa điểm sau đây vào Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 11:30-1:00 trưa bắt đầu ngày 26 tháng 6 đến 25 tháng 8, không có phục vụ các ngày 3 và 4 tháng 7. Xin gởi tin nhắn văn bản “FOOD” đến 877-877 để tìm hiểu thêm hay nhắp ở đây để biết thêm chi tiết về Summer Feeds (bằng Anh ngữ).

]]]]> ]]>

Leave a Reply