Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery Chấp Thuận $2.52 Tỷ cho Yêu Cầu Ngân Sách Điều Hành FY 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận $2.52 Tỷ cho Yêu Cầu Ngân Sách Điều Hành FY 2018

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một Ngân Sách Điều Hành Năm Tài Chánh (FY) 2018 cho MCPS vào Ngày 14 tháng Hai. Ngân sách tiêu biểu $64 triệu gia tăng trên ngân sách hiện này, mà sẽ cho phép quận đầu tư vào các mục tiêu để quản lý số học sinh tăng triển đáng kể và xây dựng căn bản và cấu trúc cần thiết để bảo đảm là tất cả các học sinh MCPS đủ điều kiện để thành đạt tại các trình độ cao hơn. Phần lớn khoản gia tăng chi tiêu $64.24 triệu này sẽ được dùng để cung cấp cùng mức độ dịch vụ cho số học sinh tiếp tục tăng cao; tài trợ lương bổng và phúc lợi đang phải trả; và giải quyết các chi phí điều hành gia tăng. Đề nghị bao gồm $11.01 triệu trong các chương trình gia tốc các ưu tiên mang tính chiến lược mà sẽ chú trọng đến cải thiện thành tích học sinh trong khi thu nhỏ những cách biệt về thành tựu Yêu cầu ngân sách của Hội Đồng sẽ được nộp cho Ủy Viên Hành Pháp Quận Montgomery và Hội Đồng Quận. Ủy Viên Hành Pháp Quận sẽ công bố đề nghị ngân sách FY 2018 của họ vào Ngày 15 tháng 3. Hội Đồng Quận Montgomery sẽ tổ chức các buổi họp công chúng về ngân sách quận trong tháng 4 trước khi chấp thuận ngân sách chung cuộc trong tháng 5. Theo dõi thông tin và can dự vào yêu cầu ngân sách của Hội Đồng trên trang mạng Ngân Sách Điều Hành MCPS. Những Dữ Kiện về Ngân Sách

Thông báo báo chí

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb2817QN_VIETNAMESE.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply