Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery Ấn Định Lịch Đã Được Cập Nhật cho Niên Học 2017–2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Ấn Định Lịch Đã Được Cập Nhật cho Niên Học 2017–2018

Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận lịch được cập nhật cho niên học 2017-2018 tại buổi họp Ngày 27 tháng 2. Ngày tựu trường sẽ là Ngày 5 tháng 9, 2017 cho các học sinh và ngày đi học cuối hiện sẽ là Ngày 12 tháng 6, 2018. [Xem lịch trường học] http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/calendar/2017-18_SchoolYearCalendar-20170227.pdf Hội Đồng Giáo Dục trước đây đã chấp thuận lịch cho niên học 2017-2018 tại buổi họp Ngày 13 tháng 12, 2016. Tuy nhiên, ngay sau hành động của Hội đồng, Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) và các quận khác nhận tin từ Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) cho biết rõ ràng là Tiểu bang đã xác định các trường quận phải cần hoàn tất tất cả những ngày học bù nếu có thể cho những ngày trường học đóng cửa vì khẩn cấp và liên hệ đến thời tiết trong khung thời gian đến Ngày 15 tháng 6 do sắc lệnh hành pháp của Thống đốc Larry Hogan đặt ra. Lịch trình Bộ chấp thuận trong tháng 12 đã có những ngày học bù sau Ngày 15 tháng 6 và vì vậy đã không tuân theo hướng dẫn mới của tiểu bang. Lịch trình được cập nhật dựa trên 182 ngày giảng dạy, mà là hai ngày nhiều hơn số ngày tối thiểu do tiểu bang đòi hỏi nhưng hai ngày ít hơn là những năm trước. Lịch do Hội đồng chấp thuận cho niên học 2017-2018 hiện nhất quán với một sắc lệnh hành pháp của Thống Đốc Larry Hogan mà đã đặt ra một khung thời gian cho niên học phải bắt đầu không sớm hơn là ngày thứ Ba sau ngày Lễ Lao Động và kết thúc không trễ hơn là Ngày 15 tháng 6. Hội Đồng cũng chấp thuận một kế hoạch dự phòng mà xác định những ngày có thể được dùng như là những ngày giảng dạy nếu cần thiết để bù cho những ngày trường học đóng cửa vì khẩn cấp và liên hệ đến thời tiết. Hai trong những ngày này là hai ngày đầu tiên của thời gian nghỉ mùa đông đã dự định, Ngày 26 và 27 tháng 3, 2018. Một ngày, Ngày 26 tháng Giêng, 2018, sẽ thay thế ngày phát triển chuyên môn. Những ngày kế hoạch bất thường phụ trội sẽ kéo dài niên học đến Ngày 15 tháng 6, 2018.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb2817QN_VIETNAMESE.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply