Bản Thăm Dò Ý Kiến về Sự Tham Gia của Phụ Huynh về Giáo Dục Đặc Biệt 2017

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Phụ huynh hay giám hộ của các trẻ em nhận chương trình giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ được yêu cầu hoàn tất Bản Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh về Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Maryland 2017 trong những tuần tới. Thông tin quý vị cung cấp sẽ giúp hướng dẫn những cố gắng của tiểu bang trong việc cải thiện giáo dục và những dịch vụ liên hệ trong các trường công lập. Bản phỏng vấn là nặc danh và có thể hoàn tất trên trang mạng. Hạn cuối nộp bản phỏng vấn là Ngày thứ Hai 1 Tháng 5.

Trả lời bản thăm dò http://www.mdparentsurvey.com/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb1417QN_VIETNAMESE.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply