Những Đơn Ghi Danh cho Chương Trình Tẩm Nhập Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Hiện Có của MCPS

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Những Đơn Đăng Ký cho Chương Trình Tẩm Nhập Ngoại Ngữ Bậc Tiểu Học Hiện Có Đơn đăng ký cho các chương trình ngoại ngữ thuộc trường tiểu học tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) hiện đã có. Thời hạn cuối nạp đơn cho niên học 2017- 2018 là Ngày thứ Sáu 5 tháng 5. Những chương trình tẩm nhập ngoại ngữ bậc tiểu học bắt đầu từ lớp Mẫu giáo và có bằng tiếng Trung Hoa, Pháp, và Tây Ban Nha. Quận cống hiến ba chương trình tiếng Tây ban nha, hai chương trình tiếng Pháp, và hai chương trình tiếng Trung hoa hoàn toàn dạy bằng ngoại ngữ ở trình độ tiểu học tại bảy trung tâm trong quận. Hai chương trình tiếng Pháp và một chương trình tiếng Tây ban nha là hoàn toàn dạy trong những ngôn ngữ này. Trong chương trình toàn phần ngoại ngữ, tất cả các môn học chính, gồm đọc/ngôn ngữ, được dạy trong ngôn ngữ chỉ định. Hai trong những chương trình tiếng Tây ban nha và cả hai chương trình tiếng Trung hoa là bán ngữ. Trong chương trình bán phần ngoại ngữ, một số môn học chính được dạy trong ngôn ngữ chỉ định. Để có thêm thông tin về các chương trình tẩm nhập ngoại ngữ bậc tiểu học và để tải xuống Immersion Interest Form, xem Special Programs website (trang mạng Chương Trình Đặc Biệt). Các mẫu đơn cũng có sẵn tại các trường tiểu học. Thơ thông báo sẽ được gởi đến phụ huynh trong tháng Năm. Các đơn đăng ký nhận sau hạn cuối sẽ được để vào danh sách chờ đợi theo thứ tự nhận được. Để biết thêm thông tin, xin gọi 301-592-2040.

Các Chương Trình Ngôn Ngữ Trường Tiểu Học http://montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/admissions/immersion.aspx

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb1417QN_VIETNAMESE.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply