Đề Cử Bắt Đầu cho Các Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc của Hội Đồng Giáo Dục MCPS trong Quận Montgomery

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Đề Cử Bắt Đầu cho Các Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên. Các giải thưởng này do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân, bao gồm học sinh, nhóm, và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập trong Quận Montgomery. Sẽ có tới ba giải thưởng được tặng cho mỗi loại sau đây: Cá Nhân trong Cộng Đồng, Nhóm trong Cộng Đồng, Doanh Nghiệp, Nhân Viên MCPS, Tình Nguyện Viên tại Trường Học và Cá Nhân Tiền Phong. Các đơn đề cử có tại đây. Các đơn đề cử đã hoàn tất phải nạp trước 5 giờ chiều vào ngày thứ Sáu 3 tháng 3. Các người đoạt giải được vinh danh tại buổi lễ vào ngày 4 tháng 5, tại thính đường Carver Educational Services Center. Giải Thưởng cho Những Phục Vụ Xuất Sắc của Hội Đồng Giáo Dục http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/awards/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Feb1417QN_VIETNAMESE.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply