Phụng Vụ Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica

0

]]>

[

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh – Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12:
* Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 2 giờ trưa. Không có Thánh Lễ 7 giờ tối.
Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh – Chúa Nhật, ngày 25 tháng 12 (Lễ trọng và buộc).
* Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 2 giờ trưa. Không có Thánh Lễ 7 giờ tối.http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/243-ph%E1%BB%A5ng-v%E1%BB%A5-cac-thanh-l%E1%BB%85-m%E1%BB%ABng-chua-giang-sinh

Leave a Reply