Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cần mướn người trông coi Nhà Chúa làm việc toàn thời gian với đầy đủ quyền lợi (các bảo hiểm về sức khoẻ, răng, mắt và hưu trí). Công việc chính là: thu rác, quét dọn, lau sàn nhà, hút bụi hoặc dùng những dụng cụ lau rửa làm sạch phòng ốc, lớp học, phòng vệ sinh, lau cửa sổ, cũng cần biết cách bảo trì cơ sở và sửa chữa những hư hại nhỏ. Lương có thể được thương lượng. Ai muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ qua số (703) 553-0370.

pceconcertnovember2016poster

http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/201-tim-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-coi-soc-nha-chua-full-time-job-wanted]]]]> ]]>

Leave a Reply