Chương Trình 1271 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị, Đây là chương trình lần thứ 1271 sau phấn tin tức là phóng sự Biểu tình do Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Maryland và Virginia đã được tổ chúc để yểm trợ đống bào trong nước chống lại Formosa gây thảm họa môi trường trước tòa Đại Sứ Công Sản Việt Nam tại Washington DC ngày 15/10/2016 lúc 1:00 trưa.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:

Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply