George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2016–2017 của Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công vào ngày Thứ Bảy 24 Tháng 9

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công

The George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2016–2017 của các Lớp Học Ngày Thứ Bảy vào ngày Thứ Bảy 24 Tháng Chín. Lớp Học Ngày Thứ Bảy là một chương trình dạy kèm ít tốn kém cung cấp thêm một ngày học thứ sáu và giúp cho các học sinh MCPS nắm vững hơn những môn học chính. Các học sinh nào cần được trợ giúp thêm về học tập có thể tham dự các buổi học tại một trong 12 địa điểm trong khắp quận Montgomery. Các lớp bắt đầu vào Thứ Bảy 24 Tháng Chín và sẽ kết trúc vào Tháng Năm. Lệ phí ghi danh là $40 cho các học sinh nào được hưởng những Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARMS) và $70 cho các học sinh không được hưởng FARMS.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/September6-VIETNAMESE.pdf ]]]]> ]]>

Leave a Reply