Phóng Sự Hình Ảnh Gây Qũy Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Baton Rouge

0

]]>

Theo tin của Nhất Hùng

Sinh hoạt Gây Qũy Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Baton Rouge, Louisiana (Sep 10, 2016) do Nhà Việt Nam tổ chức (Photos do Nhiếp Ảnh Gia Trần Định thực hiện)

https://photos.google.com/share/AF1QipPBE3Nm3u0n9soy9owDb3b9FM1jhkMmnPLEQyruYAkQnBBB-mceKvPOuvasxomW3w?key=MGwxMFU4ZzNHY3dWYzNHdmN1WGFQYWh5RDVhSHN3

nhavnnhathung091016p01

]]]]> ]]>

Leave a Reply