Chương Trình 1258 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Đây là Chương trình truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn lần thứ 1258 sau phần tin tức là phóng sự đặc biệt phỏng vấn Nhà Việt Nam về cuộc diễn hành July 4 tại Washington DC và một đoạn của Music Under The Stars do Prelude Chamber Ensemble thực hiện.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự :

Phúc THVNHTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply