Chương Trình 1257 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1257 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự của cuộc diễn hành July 4th của Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ MD và VA phối hợp với nhà Việt Nam đã được diễn ra trên Đại Lộ Constitution Washington DC hôm 4 tháng 7 năm 2016 lúc 11:45 sáng.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự :

Enjoy Phúc THVNHTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply