Chương Trình 1255 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Đây Chương trình lần thứ 1255 do THVN-HTD thực hiện ngoài phần tin tức quan trọng trong tuần qua là phóng sự ngày quân lực VNCH 19/6 được tổ tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden ngày 18 và 19/6/2016.

1. Tin Tức:

2. Phóng Sự:

Enjoy Phúc THVNHTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply