Chương Trình 1249 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Các Anh Chị, Chương trình THVN-HTĐ lần thứ 1249 sau phần tin tức là phóng sự ngày khám và chữa răng miễn phí do Hope for Tomorrow tổ chức tại Patrick’s Episcopol (Episcopal) Church, Falls Church Virginia và buổi ra mắt Tân Ban Chấp Hành của Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long tại Mason District Goverment (Government) Center, Annandale Virginia.

1. Tin tức :

2. Phóng Sư :

Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply