Đơn Ghi Danh Ứng Cử Thành Phần Cá Nhân Cho Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia Trong nhiệm kỳ 2016-2018

0

]]>

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…. Đơn Ghi Danh Ứng Cử Thành Phần Cá Nhân Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, nhiệm kỳ 2016-2018. ** Quý Vị có thể download, điền form và e-mail trở lại cho chúng tôi: UBBC2016@aol.com ** Tại Virginia Quý Vị có thể trực tiếp giao cho Ông Nguyễn Văn Đặng, tại Văn Phòng Hội Cao Niên Hoa Thịnh Đốn (571-236-1908). ** Tại Maryland, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi: Bùi Mạnh Hùng, e-mail: UBBC2016@aol.com, hoặc qua điện thoại: 301-741-5834 ** Hoặc gởi qua Bưu Điện : Xin đề: Ủy Ban Bầu Cử , và gởi về: P.O Box 2744, Hyattsville, MD 20784 Trân trọng… BMH Washington, D.C Đơn Ghi Danh Ứng Cử.jpg

DonGhiDanhUngCuVienUBBCCDVNHTD2016

]]]]> ]]>

Leave a Reply