Chương Trình Ca Nhạc Kịch : Những Ngày Tháng Không Quên – 41 Năm Xa Xứ.

]]>

Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 41 Xin mời tham dự Chương Trình Ca Nhạc Kịch : Những Ngày Tháng Không Quên – 41 Năm Xa Xứ.. 2 giờ chiều, ngày Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016… Jewish Community Center 8900 Little River Turn Pike, Annandale, VA 22003 Trân trọng… BMH Washington, D.C

ChuongTrinhCaNhacKichNhungThangNgayKhongQuen41NamXaXu

]]]]> ]]>

Leave a Reply